כללי מסגרת לתלמידי השכבות המתוקשבות שנת הלימודים תשע"ט

להורים ולתלמידים שלום רב!

בית הספר הינו מרכז חינוכי, תרבותי ולימודי בו מתעצבות אמות מידה התנהגותיות ואמות מידה מוסריות.

אנו מביאים לידיעתכם את כללי המסגרת לתלמידים לשנה"ל תשע"ט הכוללים נהלים ואורחות חיים בתחום הלימודי, המשמעתי והחברתי.

כללי מסגרת אלה יאפשרו לכל באי החטיבה שיגרת חיים מכובדת ובטוחה.

בברכה,

יעל יונוביץ

מנהלת ביה"ס

 

התחום הלימודי

מטרת כללי המסגרת בתחום הלימודי היא לאפשר לבית הספר לקדם את התלמידים ולהביאם למיצוי יכולותיהם וכישוריהם.

תכניות העבודה בתחומי הדעת השונים בבית הספר כפופות להנחיות משרד החינוך.

תפקוד לימודי שוטף בשכבה מתוקשבת-שכבה ח'+שכבה ט'

 1. במהלך יום הלימודים, התלמיד ימלא את המטלות הלימודיות כנדרש בכל מקצוע על מנת להגיע להישגים נאותים ( עבודות כיתה, עבודה בקבוצות, העתקה מהלוח, תיקון שיעורי בית, ביצוע ניסויים וכדומה). 

תפקוד לימודי לקוי יפגע בציון התלמיד במקצוע, ותוכנס הערה למשו"ב בהתאם.

 1. התלמיד יגיע לשיעור עם שיעורי בית מוכנים ועם כל הציוד הנדרש ובנוסף יצטייד במחברת לכל מקצוע, במקרה שהמחשב לא תקין. תלמיד שלא הכין שיעורי בית יודיע למורה בתחילת השיעור, וישלים את החסר עד לשיעור הבא (בכל מקרה תירשם הערת שקידה במשו"ב).
 2. אי נוכחות בשיעור, מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת את התלמיד מלהגיע עם שיעורי בית לשיעור הבא. אחריותו של התלמיד הנעדר להשלים את שיעורי הבית לשיעור הבא בעזרת המשו"ב, בעזרת חברים או פנייה למורה עצמו.
 3. במקרה שהמחשב מקולקל, על התלמיד להשלים את המטלות באופן ידני, ובמקרה של תקלה במחשב לאורך זמן – עליכם להצטייד באישור מחנך.
 4. התלמיד יביא את המטען ואת המחשב הנייד כשהוא טעון (לא תתאפשר הטענת מחשבים במהלך השיעורים והדבר יחשב כאי הבאת ציוד).
 5. התלמיד יפתח תיקייה לכל מקצוע לימוד ובה ישמור את כל המסמכים שנמסרו ע"י המורה או שנכתבו ע"י התלמיד.
 6. עבודות במייל –
 • שמירה על טוהר שליחת עבודות/מטלות – העבודות שהמורה נותן מיועדות לכל תלמיד בנפרד. עבודתם של תלמידים שיגישו נוסחים דומים או זהים, תיפסל וכל

    הצדדים (המעתיק והתלמיד שממנו העתיקו) יקבלו 1 בתעודה לאותו אירוע הערכה. 

 • לאחר שליחת העבודה במייל התלמיד צריך לוודא שהמורה אישר במייל חוזר את העבודה/שיעורי בית ועוד.
 1. מסך המחשב הנייד יישאר סגור בתחילת כל שיעור המסך יוּרָם, רק לאחר קבלת הוראה מהמורה (הערת תקשוב במשו"ב)
 2. יש לגבות את המסמכים על הֶחְסֵן נַיָּיד ( דיסק און קי) או על הענן .
 3. אין לגלוש באתרים שאינם קשורים לביצוע המשימה (הערת תקשוב).
 4. אין לגעת במחשב של תלמיד אחר ללא רשותו.
 5. התלמיד יקפיד על הכנסת המחשב לתיק בתום כל שיעור.
 6. בשיעורי חינוך גופני יש להקפיד על הנחת המחשבים הניידים בזהירות בחדר ההלבשה וזאת על מנת לשמור על שלמות המחשבים. חל איסור לזרוק את התיקים עם המחשבים בחדר זה ובכלל.

על כל הפרה של אחד הנהלים תירשם הערה במשו"ב. ריבוי הערות ישפיע על ציון בשקידה ו/או על ציון בהתנהגות.

התעדכנות התלמיד בשיגרת היום

 1. שינויים במערכת השעות והודעות יפורסמו מדי בוקר על גבי מסך הפלזמה, המותקן בקומה הראשונה ליד האמפי הבית ספרי ובכל קומה בהתאם לשכבה. אחריות התלמיד להתעדכן בשינויים הצפויים. כל שינוי אחר יימסר לתלמידים ע"י איש צוות בלבד.
 2. שיעור שבו מלמד מורה מחליף אינו שיעור חופשי ויש להישמע להוראות המורה ולהתנהג על פי נהלי ההתנהגות בבית הספר במהלכו.

תהליך הערכה

הערכת התלמיד מתבססת על המרכיבים הבאים: הישגי התלמיד במבחנים, בחנים, מבדקים, עבודות עיוניות או מטלות ביצוע אחרות, הכנת שיעורי בית, תפקוד והשתתפות פעילה בשיעור.

התעודה

התעודה היא מסמך רשמי המשקף את הישגיו של התלמיד ואת תפקודו. התלמיד יקבל תעודה בסיום כל מחצית בשנה"ל.

כל מורה יסביר לתלמידיו את מרכיבי הציון בתעודה. בעשרה ימים האחרונים של המחצית, המורה ימסור לכל תלמיד באופן אישי את הערכתו ואת ציונו בתעודה.

ערעור על ציון בתעודה

 1. התלמיד רשאי לערער על ציונו בתעודה.
 2. תלמיד המערער על ציונו, ימלא טופס ערעור הנמצא במזכירות, וימסור אותו למחנך או באופן ישיר למורה.
 3. המורה יענה בכתב על הערעור. אם תשובת המורה אינה מספקת את התלמיד, יוגש הערעור לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית.

פירוט דרכי ההערכה

המבחן

 • המבחן, מטרתו לבדוק את ידיעותיו של התלמיד בנושאים שנלמדו במהלך תקופה מסוימת.
 • לוח מבחנים יפורסם באתר הבית ספרי וגם יחולק לתלמידים בתחילת כל מחצית, כדי שהתלמיד יוכל לתכנן את זמנו ולהגיע מוכן למבחן.
 • בלוח המבחנים מתפרסמים תאריכי המבחנים המתוכננים לכיתות השונות בכל מקצוע ומקצוע, וכן תאריכי מועדי ב' לכלל המבחנים.
 • מועדי ב' בחינוך גופני יערכו אחת לשבוע בשעות שיקבעו על ידי צוות החינוך הגופני.
 • יש להקפיד על הבאת הציוד הנדרש לבחינה, כגון: מחשבון, תנ"ך מלא, מילון חובה בכל unseen וכו'. במהלך הבחינה התלמיד לא יוכל להשתמש בציוד של תלמיד אחר.

אי הבאת ציוד עזר למבחן תירשם במשו"ב.

 • במהלך המבחן לא תתאפשר יציאה מהכיתה, ולכן לפני המבחן, יש להצטייד במים, טישו, כלי כתיבה ועזרים אחרים בהתאם למקצוע הבחינה.
  • מספר המבחנים לא יעלה על שלושה בשבוע.
  • שימו לב! מבחני מועד ב' ואנסינים באנגלית אינם נכללים במניין המבחנים השבועי.

זכויות התלמיד

 1. דף מידע המפרט את הנושאים, את מבנה המבחן ואת הזמן שיעמוד לרשות התלמיד, יפורסם באתר הבית ספרי לפחות שישה ימים לפני המועד בו ייערך המבחן.
 2. חומר חדש, הכולל פרק לימוד שלם שיילמד בשיעור האחרון לפני המבחן, לא ייכלל בו.
 3. במהלך השבוע שלפני המבחן תינתן לתלמידים אפשרות לשאול שאלות הקשורות לחומר עליו ייבחנו.
 4. התלמידים הזכאים יקבלו כרטיס עם ההתאמות מיועצת השכבה וייבחנו במבחנים רק על פי ההתאמות המצוינות בכרטיס.
 5. התלמיד יקבל את המבחן הבדוק כשבועיים ממועד עריכתו, ובמקצועות עתירי מלל כשלושה שבועות ממועד עריכתו. המבחנים יוחזרו עם הערות/תיקונים ועם התייחסות לזכאות/אי זכאות למועד ב'.
 6. ערעור על ציון מבחן, בוחן או הכתבה:
 • תלמיד זכאי לערער על ציוניו במבחן, בבוחן או בהכתבה על פי הנהלים שיפורטו בהמשך.
 • במקרה של ערעור, התלמיד יגיש למורה את השגותיו בכתב על גבי טופס ערעור הנמצא במזכירות, רק בשיעור שאחרי החזרת המבחן ולא יותר משלושה ימים.
 • המורה יחזיר את תשובתו בכתב. תשובת המורה תוגש לתלמיד כשבוע מיום הגשת הערעור. העתק של הערעור והתשובה יוכנסו לתיק התלמיד.
 • במקרים בהם הסבר המורה אינו מניח את דעתו של התלמיד, רשאי התלמיד להגיש את הערעור לרכז המקצוע ו/או לרכזת הפדגוגית.

 חובות התלמיד

 1. המבחן מחייב כל תלמיד הנוכח בבית הספר (תלמיד שהגיע חייב להיבחן).

תלמיד הנעדר ממבחן, חייב להציג למחנכת אישור היעדרות מוצדקת על מנת שיוכל להיבחן באופן מסודר במועדי ב'.   

 1. על התלמיד מוטלת האחריות להשלמת מכסת מבחני המחצית. מבחן חסר ירשם במשו"ב בציון 1 עד להיבחנותו של התלמיד במועד ב', ובמידה ולא ייבחן, ישוקלל הציון 1 לקביעת ציונו הסופי באותו מקצוע לתעודה.  
 2. על התלמיד להיות מוכן לכתיבת המבחן עם תחילת השיעור. המבחן ייכתב בעט בלתי מחיק (תלמיד יאבד זכות לערעור על מבחן, אם המבחן ייכתב בעט מחיק או בעיפרון).
 3. התלמיד נדרש לגלות אחריות ומשמעת עצמית ולשמור על טוהר המידות בזמן המבחן. אי עמידה בנוהלי מבחן תגרום לפסילתו, וכן תשלול את הזכאות למועד ב' (בשכבה ט') או לתיקון מבחן (בשכבות ז'- ח').
 4. חשוב לציין שהמבחן תמיד יתקיים ביום שנקבע, אולם יתכן שינוי במערכת השעות לצורך ההיבחנות, ולכן כל תלמיד חייב להביא את הציוד הנדרש לכל מקצועות הלימוד ביום המבחן.
 5. עם תום המבחן, התלמיד ימסור את טופס הבחינה עליו רשום שמו, גם אם לא כתב דבר. התלמיד יישאר בכיתה עד לשחרורו בתום השיעור.
 6. תוצאות המבחנים והבחנים יפורסמו במשו"ב רק לאחר שהמורה יעדכן את תלמידיו.    

 

מבחן מועד ב' – שכבות ח'+ט'

 1. מועדי ב' ייערכו הן באמצע המחצית והן לקראת סוף המחצית – המועדים יפורסמו בלוח המבחנים. בסוף כל מחצית יתקיימו מבחני מועדי ב' ביומיים רצופים. ביום הראשון ייבחנו כל התלמידים שלהם יש מבחן אחד או אחד מתוך שניים. ביום השני ייבחנו התלמידים במבחן מועד ב' השני.
 2. מבחן מועד ב' במתמטיקה יתקיים במועד נפרד ולא יתקיים לא ביום הראשון ולא ביום השני של מועדי ב'. ההרשמה למועד ב' מתמטיקה היא לא דרך האתר, אלא דרך המורה למתמטיקה.
 3. כל תלמיד שנמצא זכאי להיבחן במועד ב' עקב היעדרות מוצדקת באישור המחנך/כת, יגיע למועד ב' ושם יחכה לו טופס מסודר עליו כתוב שמו+שם המורה המקצועי. אין הרשמה באתר הבית ספרי למועדי ב'.  מקום המבחן ומועדו יפורסמו ע"ג לוח השינויים.
 1. מבחן מועד ב' יהיה על אותם הנושאים כמו המבחן שנערך במועד א', למעט מתמטיקה ואנגלית שבהם יתכן ויתווסף חומר חדש, בהתאם להספק החומר עד למועד הבחינה.
 2. מתכונת/ניקוד/מבנה המבחן אינה/אינו בהכרח זהה למבחן של מועד א'.

 זכאות למבחן מועד ב' עקב היעדרות מוצדקת – שכבות ח' + ט'    

 כל תלמיד משכבה ז-ח-ט שלא הגיע למועד א' – חייב להביא אישור היעדרות מוצדקת למחנך/כת ואישור המחנך מבטיח לתלמיד את היבחנותו במועד ב'.

תלמיד שלא נכח במועד א' והביא אישור היעדרות מוצדקת, ייבחן ביום הראשון של מועדי ב'.

 • במקצוע האנגלית בשכבה ח', לא יינתן מועד ב' לשיפור ציון או תיקון מבחן בהבנת הנקרא unseen. מועד ב' ל -unseen יינתן רק לתלמידים שנעדרו ממנו במועד א' מסיבה מוצדקת.
 • באחריות התלמיד לעקוב אחרי מועד ב' של המבחן ומיקומו. לא יינתן מועד נוסף.
 • תלמיד אשר ייעדר מעבר למספר סביר של מבחנים הנערכים במועד א', ייקרא לשיחה ותיבדק זכאותו לגשת למבחנים במועד ב'.

תלמידי שכבות ז' ו ח'  לא ייגשו למועד ב' לשיפור ציון, אלא תינתן להם האפשרות להגיש תיקון מבחן על מנת לשפר את ציון מועד א', וזאת בתנאי שהציון שקיבלו במועד א' 54 ומטה ובכפוף לתלמידאות טובה.

 • תלמיד שקיבל במועד א' עד ציון 49, יוכל באמצעות תיקון המבחן שיגיש להגיע לציון שבין 50-55 ( בהתאם לרמת התיקון ).
 • תלמיד שקבל במועד א' ציון שבין 50-54 יוכל באמצעות תיקון המבחן שיגיש להגיע לציון שבין 55 – 60  (בהתאם לרמת התיקון ).

מה כולל תיקון מבחן לשכבה ח'?

 • תיקון המבחן כולל את העתקת כל חלקי המבחן בכתב יד – אין אפשרות בחירה ( גם אם הייתה כזו במבחן המקורי). על מנת לקבל את מלוא הנקודות בתיקון, התשובות חייבות להיות מלאות ומנומקות.
 • תיקון המבחן יוגש בעט בכתב ידו של התלמיד.
 • המבחן המקורי חייב להיות מוגש בצירוף תיקון המבחן.
 • תיקון המבחן יוגש למורה עד שבוע מקבלתו ולא יאוחר מתאריך מועדי ב' של אותה מחצית. למען הסר ספק, יום פרסום הציון במשו"ב אינו נחשב כיום חלוקת המבחן לתלמידים.
 • בתיקון מבחן של שאלון רב ברירתי (אמריקאי)  ינמק התלמיד את תשובותיו. ללא נימוק בחירת התשובה, לא ינתנו נקודות לאותו סעיף.  

זכאות למבחן מועד ב' לתלמידי שכבה ט'   

בשכבה ט' – אין תיקון מבחן, אלא רק מבחן מועד ב' (במקרים חריגים ביותר תישקל האפשרות למתן תיקון מבחן על פי הכללים של שכבה ח').

 • בסוף /באמצע כל מחצית יתקיימו מבחנים של מועדי ב' ביומיים רצופים. ביום הראשון ייבחנו כל התלמידים שנעדרו היעדרות מוצדקת ממבחן אחד(או שניגשים לשפר ציון). ביום השני ייבחנו התלמידים במבחן מועד ב' של המבחן השני ממנו נעדרו היעדרות מוצדקת (או שניגשים לשפר ציון).
 • חשוב מאוד!!! חובה להיבחן קודם במקצועות עקב היעדרות מוצדקת ורק לאחר מכן במקצוע לשיפור ציון.
 • מבחן מועד ב' במתמטיקה יתקיים במועד מיוחד ולא במהלך ימי ההיבחנות של מועדי ב' של שאר המקצועות.

תלמידי כיתה ט' שנכשלו במועד א' וציונם במבחן במועד א' במקצועות רבי המלל הינו  54  ומטה, יקבלו אישור מהמורה לגשת למועד ב' בתנאי שעבדו כנדרש ובאופן עקבי   

וביצעו את המטלות לקראת המבחן החוזר כנדרש ע"י המורה המלמד (דפי חזרה, תיקון מבחן, השלמת חומר). המורה יציין על גבי מבחן מועד א' של התלמיד שנכשל את זכאותו לגשת למועד ב'. על מנת להיבחן במועד ב' לשיפור ציון במקצועות רבי מלל – על התלמיד להחתים את המחנך/כת+מורה מקצועי בטופס אישור היבחנות במועד ב' ולהעביר את הטופס לרכזת הפדגוגית. ללא טופס חתום- לא יחכה לתלמיד טופס היבחנות.

תלמידי כיתה ט' שקיבלו במבחן באנגלית/אנסין באנגלית/מבחן במדעים – ציון של 59 ומטה, יוכלו לגשת למועד ב' לשיפור ציון רק לאחר שיחתימו את המורה המקצועי ואת המחנך/כת על טופס אישור היבחנות למועד ב'. את הטופס יש להעביר לרכזת הפדגוגית בהקדם.

שימו לב-אין הרשמה באתר למועדי ב' ולכן את הטפסים יש להעביר לרכזת הפדגוגית שלושה ימים לפני יום ההיבחנות על מנת לוודא הכנת טופס מבחן לכל תלמיד.

 תלמידי כיתה ט' שקיבלו במבחן במתמטיקה 64 ומטה יהיו זכאים להיבחן במועד ב' לשיפור ציון רק דרך אישור המורה המקצועי ולא דרך אף גורם אחר. בהיבחנות במתמטיקה אין צורך במילוי טופס כלשהו.

אופן הרישום למועד ב' לתלמידי כיתה ט':

 • תלמידים שנעדרו ממועד א' חייבים רק אישור מחנך/כת ואין צורך להירשם באתר הבית ספרי.
 • תלמידים שניגשים למועד ב' לשיפור ציון חייבים להחתים את המורה המקצועי בטופס שבסוף החוברת (עותקים יהיו גם במזכירות) ולהעביר אותו לרכזת הפדגוגית לפחות שלושה ימים לפני מועד ב'. אין צורך להירשם באתר הבית ספרי.
 • הציון הסופי של המבחן יורכב מ 20% מציון מועד א' ו 80% מציון מועד ב'.  

ערעור על זכאות

אם התלמיד והמורה לא הגיעו להסכמה לגבי זכאותו לגשת למבחן מועד ב' או זכאות התלמיד לשיפור ציון, רשאי התלמיד לערער בכתב. הערעור יוגש למחנכת או ליועצת, אשר יפנו את הבקשה לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית.

בוחן

הבוחן הוא מבדק ללא הודעה מראש ,שמטרתו לבדוק את ידיעותיו  של התלמיד בנושאים שנלמדו בשניים עד שלושה שיעורים אחרונים ואת הכנת שיעורי הבית.

 1. הבוחן הוא מבדק קצר.
 2. אין הגבלות למספר הבחנים בשבוע.
 3. לבוחן אין מועד ב' לשיפור ציון.
 4. תלמיד, שנעדר מבוחן, חייב לתאם את מועד ההיבחנות עם המורה המקצועי.

הכתבה

הכתבה היא מבדק על אוצר מילים בשפות זרות. על מועד ההכתבה תינתן הודעה מראש. תאריך ההכתבה יותאם ללוח המבחנים, כך שלא תהיה הכתבה ביום של מבחן.

עבודות שנתיות

עבודה שנתית היא עבודה בהיקף רחב, הניתנת אחת לשנה במקצוע מסוים או בנושא כללי. עם מתן העבודה יגדיר המורה את מבנה העבודה, את דרישותיו, את לוח הזמנים ואת התבחינים להערכת העבודה (מחוון) על מנת לאפשר בה הצלחה מירבית.

משימות ביצוע/עבודות

משימות ביצוע הן עבודות בהיקף מצומצם מסוגים שונים: רפרטים, עבודות סיכום, דפי עבודה, משחקים, הרצאות, פוסטר וכדומה.

לכל סוג של עבודה או משימת ביצוע יינתן מחוון ידוע מראש שיוסבר על ידי המורה. בדרך כלל העבודות ניתנות זמן רב מראש ולכן הבנת המשימה+חלוקת הזמן להכנת כל חלקיה+התארגנות נבונה – תימנע אי נעימויות ביום הגשת העבודה.

בנוסף ללוח המבחנים יינתן גם לוח עבודות.

מבדק

מבדק הוא דרך היבחנות נוספת. היקף המבדק הוא יותר מחומר לבוחן אבל הוא קטן בהיקפו ממבחן. המבדקים יצוינו בלוח המבחנים או על ידי המורה בכיתה.

התחום ההתנהגותי

כללי ההתנהגות הינם אמצעי להגברת תחושת המוגנות ולהשגת המטרות החינוכיות.

הקווים האדומים של חטיבת שז"ר

חוקים אלה נועדו להבטיח לכולנו שהות נעימה, מוגנות ואקלים מיטבי, כדי לאפשר למידה משמעותית והתפתחות אישית וחברתית, והם מחייבים את כל באי בית הספר.

 1. אלימות מכל סוג שהוא פיזית או מילולית, אסורה בתכלית האיסור – מדיניות בית הספר: אפס סובלנות לאלימות.
 2. גלישה בטוחה ברשת:

יש להקפיד על התנהלות מכובדת בכל קבוצות הדיון און ליין ((online ובכל הרשתות החברתיות: יש להקפיד שההודעות תכתבנה בלשון מנומסת, בלי קללות או עלבונות, בלי איומים, השמצות או ביטויים לא נאותים. אין לצלם ולהפיץ תמונות ללא רשות של האדם המצולם, ברשתות חברתיות ובכל אפליקציה סלולרית להעברת מסרים מידיים.  

במקרה שנחשפים לאירוע של פגיעה/איום/הטרדה ברשת בחבר או באדם כלשהו – חייבים למנוע אירועים כאלה או למתן ולהרגיע אותם. בכל מקרה של פגיעה מסוג זה חובה על התלמיד לדווח למבוגר אחראי כלשהו.

 1. אין לפגוע בגופו ובכבודו של אדם אחר מתוך כוונה או כחלק ממשחק, או מתוך חוסר שיקול דעת ו/או רשלנות.
 1. התנהגות, הנושאת עימה אופי מיני, אסורה בתכלית האיסור, ועל כן חל איסור מוחלט על:

        – התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למינו או מיניותו.

        – סחיטה הנושאת אופי מיני.

        – מעשים מגונים.

        – פרסום תמונה או טקסט בעלי אופי מיני.

 1. איומים וסחיטות, באופן ישיר או באמצעות גורם שלישי, אסורים בתכלית האיסור.
 2. גניבה, פגיעה או השחתה, ברכוש ציבורי או פרטי, אסורים בתכלית האיסור.  
 3. עישון ושתיית אלכוהול אסורים בתכלית האיסור בין כותלי בית הספר ובכל פעילות בית ספרית.

האכיפה ומדרג התגובה על אי עמידה בכללי התקנון ונהליו יהיו בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ע"ה, 8, ב'.

ברחבי בית הספר מותקנות מצלמות,  שמטרתן להיות חלק ממערך שמגן על ביטחון  התלמידים.

נהלי התנהגות בשיעור

על מנת להבטיח אווירה לימודית נאותה, על התלמיד להקפיד על הנהלים הבאים:

 1. עם תחילת השיעור יישב התלמיד במקומו הקבוע עם הציוד הדרוש לשיעור.
 2. לאחר הצלצול אין להמתין למורה מחוץ לכיתה.
 3. אין להפריע במהלך השיעור.
 4. אין ללעוס מסטיק במהלך השיעור.
 5. אין לאכול במהלך השיעור. מותרת שתיית מים בלבד.
 6. תלמיד שברשותו טלפון נייד יוודא שהמכשיר כבוי ונמצא בתיקו במהלך השיעור. אם הוראה זו לא תבוצע, המכשיר יילקח עד תום יום הלימודים.
 7. חלה חובה להשתתף בשיעורי חינוך גופני בתלבושת מלאה. אין לענוד בשיעור זה תכשיטים המהווים סכנה בטיחותית (בהמשך תינתן הרחבה לגבי תלבושת בשיעורי חנ"ג).

איחורים

איחורים מפריעים למהלך התקין של השיעור וקוטעים את רצף הלמידה, על כן ביה"ס רואה חשיבות רבה בהגעת התלמיד בזמן לכל השיעורים על פי מערכת השעות.

 1. תלמיד המאחר לבית הספר ואין ברשותו אישור המצדיק את איחורו – תירשם הערה במשו"ב.
 2. ריבוי איחורים יפגע בציון בהתנהגות.

היעדרויות

אנו מייחסים חשיבות רבה לנוכחות סדירה בפעילות הבית ספרית (שיעורים, סיורים לימודיים, טיולים, פעילויות חברתיות ותרבותיות). היעדרות מפעילות פוגעת ברצף הלמידה ובהתקדמות של הפרט ושל הקבוצה כולה.

בתעודה יהיה דיווח נפרד להיעדרויות מוצדקות ולהיעדרויות לא מוצדקות.

 

היעדרויות שתחשבנה מוצדקות:

 1. ביקור אצל רופא או בדיקה רפואית.
 2. מחלה – היעדרות של עד ארבעה ימים רצופים – אישור מההורים או מרופא. היעדרות מעל ארבעה ימים רצופים – אישור רפואי בלבד.
 3. אשפוז.
 4. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
 5. אירוע משפחתי מדרגה ראשונה.
 6. היעדרות בגין פעילות בית-ספרית, כגון פעילות של מש"צים, מועצת תלמידים, מנחים עמיתים, הכנה לטקסים, ייצוג ביה"ס, לימוד בתכנית יש"י וכו'.

טופס הצדקת  היעדרות (מפעילות בית ספרית ולא ממבחן)

תלמידים, שנעדרו משיעורים עקב פעילות בית ספרית, נדרשים למלא טופס "הצדקת היעדרות", הנמצא במזכירות בית הספר, ולמוסרו בסוף אותו השבוע למחנכת הכיתה.

הערות חשובות:

 • על פי הוראות מנכ"ל משרד החינוך, היעדרות תלמיד בשל  חופשה בארץ או בחו"ל, מכל סיבה שהיא, אינה היעדרות מוצדקת, לכן היעדרות כזו תיחשב בלתי מוצדקת. אין הנהלת בית הספר מאשרת נסיעות לחו"ל או חופשות בארץ על חשבון ימי לימודים. זאת בהתאם

לחוזרי מנכ"ל מב/8סעיף 271, מג/1סעיף 9, מד/9 סעיף 260. במקרים מיוחדים – ניתן לפנות לרכזת השכבה, למנהל ביה"ס ולמפקחת ביה"ס (על פי הסדר הזה), אך בכל מקרה אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר.

 • היעדרות של תלמיד מביה"ס מחייבת אישור מההורים מראש או בדיעבד. באחריות התלמיד להשלים את החומר שהחסיר.
 • אישורים על היעדרויות יש למסור לא יאוחר משבוע לאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לאחר מכן לא יתקבל אישור.
 • השתתפות תלמידים בכל הפעילויות הנערכות בבית הספר ומחוצה לו, ובכלל זה: טיולים, סיורים, פעילות חברתית – תרבותית וכו' הינה חובה!!

 הופעה ותלבושת

כללי ההופעה והלבוש לא נועדו לקבוע אחידות מוסדית ובוודאי שאין בהם בכדי לדכא את חירות הפרט בכל הקשור לטעמו האישי של התלמיד. כללים אלה נועדו למנוע את זילות המוסד הבית ספרי ונגזרים מהחובה לכבד את רגשות הכלל ומסיבה זו בלבד.

 1. השהות בתחומי בית הספר הינה בלבוש הולם, נקי ושאינו חושפני (אין לגזור שוליים או שרוולים מחולצת ביה"ס, אין להגיע עם מכנסיים עם קרעים).
 2. יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה.
 3. התלבושת כוללת:
 • בקיץ – חולצה הנושאת את סמל ביה"ס. מכנסיים – מכנסיים קצרים המגיעים עד הברך, הן לבנים והן לבנות.  
 • בחורף – סווטשירט הנושא את סמל ביה"ס (אין לשבת בשיעורים במעילים, כפפות, כובעים וכו').
 • בימי זיכרון – יש להגיע בחולצה לבנה הנושאת את סמל ביה"ס.
 1. יש להגיע לבית הספר בנעלים בטיחותיות. חל איסור להגיע לבית הספר בנעליים בעלות עקבים גבוהים במיוחד או בנעליים ללא אחיזת קרסול.
 2. אין להופיע בתחומי בית הספר ובמהלך הפעילויות מטעמו מאופרים באיפור כבד וצעקני, ואין לענוד תכשיטים גדולים.
 3. חל איסור על חבישת כובעים באופן המסתיר את פני חובשם.
 4. אין להגיע לבית הספר כשהשיער צבוע שלא באחד מצבעי השיער הטבעיים.
 5. שיעורי חנ"ג – תלבושת

בקיץ – חולצת בי"ס, מכנסי ספורט קצרים המגיעים עד הברך, ללא רוכסן או/ו כפתור, נעלי ספורט תקניות וגרביים.

בחורף – חשוב לדאוג לחולצת בי"ס קצרה מתחת לסווטשירט של ביה"ס.

אי שמירה על כללי ההופעה והתלבושת תגרור אחריה נקיטת אמצעי משמעת והורדת ציון בהתנהגות (תלמידים, אשר יגיעו לביה"ס ללא תלבושת אחידה, לא יוכלו להיכנס לכיתה ולהשתתף בפעילויות השונות של ביה"ס).

נהלי התנהגות מיוחדים

ספריית בית הספר – בספרייה ספרי עיון וקריאה. השאלת הספרים תיעשה בפיקוח הספרנית ובאישורה. ספריית בית הספר תהיה פתוחה בימים א' – ה' בשעות 15:30 – 08:30 . על מנת להשאיל ספר ספרייה, על כל תלמיד להשאיר צ'ק ביטחון על סך 100 ₪ אצל ספרנית בית הספר (תלמידי ח' ו ט' שכבר העבירו צ'ק ביטחון בעבר, פטורים מלעשות זאת).  צ'ק הביטחון יוחזר לתלמיד בסוף כיתה ט'. יש לוודא החזרת כל ספרי הספרייה עד לסוף חודש מאי בשנת הלימודים.

יש להניח את התיקים בכניסה  לספרייה ולשמור על שקט מוחלט. אין להכניס פריטי מזון ומשקה לספרייה. תלמיד המאבד ספר מן הספרייה יחויב בתשלום.

מעבדות מדע וטכנולוגיה  – הכניסה למעבדה מותרת אך ורק באישור המורה המלמד. יש להקפיד על כללי בטיחות ועל שימוש בציוד ובחומרים לפי הנחיות המורה. בתום השיעור יש להחזיר את הציוד למקומו.

מעבדת מחשבים  – הכניסה למעבדה מותרת אך ורק באישור המורה  המלמד או לבורנט המחשבים. אין להכניס למעבדות פריטי מזון ומשקה. הפעלת המחשבים תעשה באישור המורה/לבורנט מחשבים ולפי הכללים המקובלים. לאחר בדיקת שלמות הציוד במעבדה  ישוחררו התלמידים.

אולם ספורט – הכניסה לאולם הספורט היא באישור המורים לחינוך גופני  ובפיקוחם. אין לקחת או להשתמש בציוד ללא אישור המורה. אין להכניס פרטי מזון ומשקה לאולם.

מזנון – הקנייה במזנון התלמידים מותרת בהפסקות הבאות: 10:30  –  10:10

                                                                                     12:15 –  12:05  

על התלמיד להתנהג בצורה תרבותית ומנומסת בזמן ההמתנה בתור למזנון.

את הפסולת יש להשליך לפחים המצויים במקום.

חל איסור לקנות במזנון במהלך השיעורים.

 שירותים –  השירותים מיועדים לרווחת התלמידים. אנא שימרו על ניקיונם ועל שלמות הציוד בהם.

בטחון ובטיחות:

 1. אין לשחק בכדור בתוך מבנה ביה"ס.
 2. אין להתנדנד על הכיסאות.
 3. אין להגיע באופניים או בקורקינט לפעילות חוץ בית ספרית.
 4. אין ביה"ס אחראי על הנזק שייגרם לאופניים /לאופניים חשמליים/לקורקינט או לאובדנם.

תקנון לסיור של"ח

 • במסגרת לימודי של"ח וידיעת הארץ בחטיבה, נצא במהלך השנה לימי שדה. ימי השדה/הסיורים הינם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ולכן ההשתתפות בסיור היא חובה וחלק בלתי נפרד מהציון הניתן לתלמיד בסוף כל מחצית.
 • יציאתו של תלמיד לסיור מותנית בטופס אישור יציאה של בית הספר, חתום על ידי ההורים. לא יתקבלו אישורי הורים  דרך הטלפון, אלא בכתב יד בלבד.
 • יש להעביר את אישור היציאה למורה לשל"ח לכל המאוחר יומיים לפני מועד היציאה לסיור.
 • כינוס התלמידים ופיזורם ייעשה בבית הספר או במקום אחר על פי הודעה בכתב שתימסר להורים מראש.
 • ביום הסיור, מתכנסים בכיתה או במקום אחר שנקבע על ידי מורה השל"ח בשעה 8:15 לבדיקת נוכחות וציוד.
 • ציוד חובה ליום סיור: תרמיל, 1.5 ליטר מים, כובע, נעלי הליכה, חולצת בית ספר. רשימת ציוד נוספת תינתן בסמוך ליציאה ליום הסיור.
 • תלמיד המגיע ללא ציוד חובה – יציאתו לסיור לא תאושר והוא יצטרף ללימודים בכיתה אחרת בשכבה.
 • תלמיד המגיע באיחור, יצטרף ללימודים בכיתה אחרת בשכבה.
 • תלמיד שאינו יכול לצאת לסיור עם כיתתו בשל סיבה מוצדקת, חלה עליו האחריות והחובה לפנות למורי השל"ח ולהשלים את הסיור במועד של כיתה אחרת.
 • תלמיד שנעדר מסיור מסיבה מוצדקת ואינו יכול להשלים את הסיור מחויב להגיש עבודה בנושא הסיור.
 • היעדרות מיום שדה שלא מסיבה מוצדקת, תגרור הפחתה בציון.
 • יציאתו של תלמיד לסיור תישקל בהתאם להתנהגותו במהלך השיעורים בכיתה.
 • במידה ותתגלה בעיית משמעת במהלך הסיור ואי מילוי הוראות והנחיות, נשקול את יציאתו של התלמיד לסיורים הבאים, הורדה בציון הכללי וציון בהתנהגות.
 • אין לעשות שימוש באביזרי מוזיקה במהלך ההדרכה והסיורים.
 • במהלך הסיור, הפלאפון האישי של התלמיד יהיה סגור, והשימוש בו ייעשה בהפסקות בלבד.
 • יש להימנע מהבאת ציוד יקר: מצלמות דיגיטאליות, MP3 , טלפונים חכמים ושאר אמצעים טכנולוגיים. בית הספר אינו לוקח אחריות על אבדן או השחתה של ציוד זה.
 • ביום הסיור נצא מבית הספר עם ג'ריקן ותיק עזרה ראשונה אותם יישאו התלמידים בתורנות בזמן הסיור. תורנות זו הינה חלק בלתי נפרד ממטלות התלמידים במסגרת לימודי השל"ח.
 • הודעה על ביטול סיור בשל תנאי מזג האוויר תופיע יום לפני הסיור. חובה להתעדכן ערב לפני הסיור.

במהלך הנסיעה וההליכה יינתנו הוראות ביטחון ובטיחות ועל התלמידים להישמע להנחיות אלו!!!

     כל זאת על מנת שנצא שלמים מבית הספר ונחזור אליו כאלו בתום יום הסיור. סיור מהנה!!!